Plechtige verbintenis

Oproep van 8 mei voor het klimaat

Als geëngageerde intellectuelen en burgers, gezeten op de schouders van reuzen – de tienduizenden burgers en besluitvormers die zich al meer dan 6 maanden inzetten voor het klimaat -, is het onze plicht om ervoor te zorgen dat de partijen en kandidaten hun programma kenbaar maken en dat de burgers naar eer en geweten kunnen stemmen.

Daarom doen we een oproep tot de partijen en kandidaten voor de verkiezingen van 26 mei 2019 om zich plechtig in te zetten voor het klimaat.

Deze oproep kan rekenen op de logistieke steun van het Initiatiefcomité We roepen de milieu- en sociale noodtoestand uit! De tekst van de verbintenis waartoe we oproepen vindt u hieronder.

De oproep om zich te engageren wordt op twee manieren aan de kandidaten overgemaakt: via het officiële e-mailadres van hun partij en van hun partijvoorzitter, en via deze tekst die in de pers wordt gepubliceerd.

We nodigen de partijen (collectief) en de kandidaten (individueel) uit om zich publiekelijk ertoe te verbinden deze tekst na te leven en om ons hun engagement officieel te bevestigen door een mail te sturen naar info@milieunoodtoestand.be

Het Comité We roepen de milieu- en sociale noodtoestand uit! verbindt er zich toe de naam van elke partij of verkozene die geantwoord heeft, op te nemen in een openbare lijst.

In de mate van het mogelijke zullen we ook de antwoorden publiceren.

Elke burger zal zo naar eer en geweten kunnen stemmen in het licht van de uitdaging die klimaatstabiliteit en -rechtvaardigheid betekenen.

Maar daar stopt het niet voor ons. Tijdens de legislatuur 2019-2024 kan deze openbare lijst nog worden aangevuld. Ook zullen we de politieke mandatarissen regelmatig herinneren aan hun verbintenis wat concrete acties betreft.

Tot slot zullen we er bij de verkiezingen van 2024 voor zorgen dat de kiezers zelf kunnen nagaan of de verkozenen voldoende inspanningen hebben geleverd om de klimaatuitdaging aan te gaan.

De tekst in pdf

De ondertekenaars in pdf

Het perscommuniqué - 08/05/2019 - pdf

Plechtige verbintenis voor het klimaat en voor klimaatrechtvaardigheid

 

Voor jullie, kiezers van België, zet ik mij als kandidaat voor de verkiezingen van 26 mei 2019 plechtig in voor het klimaat.

Ik erken publiekelijk:

  • dat de opwarming van de aarde een feit is en veroorzaakt wordt door de uitstoot van broeikasgassen die voortvloeien uit onze activiteiten;
  • dat deze opwarming nu al onbeheersbaar is en bij ons en overal in de wereld rampzalige gevolgen heeft, die in de toekomst nog zullen toenemen;
  • dat het om een existentiële kwestie gaat omdat ze een bedreiging vormt voor het leven, de gezondheid, de sociale cohesie en de economische welvaart van miljoenen onder ons, in België en elders;
  • dat ons huidig emissietraject ons niet in staat stelt om deze bedreiging tot een minimum te beperken;
  • dat we zowel onze directe als indirecte uitstoot moeten verminderen willen we de klimaatopwarming doen vertragen;
  • dat we reeds over de nodige technologie beschikken om onze broeikasgasemissies drastisch te verminderen;
  • dat we, naast het verminderen van de uitstoot, nu reeds moeten werken aan de territoriale aanpassing en weerbaarheid in het licht van de onvermijdelijke klimaatschokken;
  • dat een snelle en diepgaande ecologische transitie van onze samenleving noodzakelijk, mogelijk en wenselijk is en enkel wanneer ze gepaard gaat met duidelijke politieke durf en een versterking van de sociale rechtvaardigheid.

Ik erken meer bepaald de verbintenis en de wettelijke verantwoordelijkheid van België om het klimaatakkoord van Parijs na te leven.

Ik erken dan ook dat er geen tijd meer te verliezen is en dat we samen dringend ons huidig maatschappelijk traject moeten wijzigen om onze broeikasgasemissies voor 2050 met 95% te verlagen, en zo vroeg mogelijk voor deze deadline.

Ik erken de bijzondere morele verantwoordelijkheid van België - 20e rijkste land ter wereld, 37e koolstofvoetafdruk per inwoner op wereldvlak en historische broeikasgasemittent.

Ik erken dat België, dat tot hiertoe over een gematigd klimaat beschikt en medeoprichter is van de Europese Unie, een voortrekkersrol moet spelen in de vermindering van de broeikasgasemissies op wereldniveau.

Ik erken mijn individuele morele en politieke verantwoordelijkheid, als verkiezingskandidaat, mogelijke verkozene en toekomstig politiek mandataris, en de collectieve verantwoordelijkheid van mijn partij in het licht van deze existentiële uitdaging.

Ik ben vastbesloten om in de ogen van alle Belgen de veranderingen en inspanningen te belichamen die nodig zijn voor een ecologische transitie, door deze historische uitdaging aan te gaan.

Met andere woorden, als ik verkozen wordt, verbind ik mij er ten opzichte van de kiezers toe alles in het werk te stellen om de broeikasgasemissies van België en Europa uiterlijk tegen 2022 te doen plafonneren, om onze emissies voor 2030 met 55% en voor 2050 met 95% te doen dalen. Ik zal er ook voor zorgen dat de lokale weerbaarheid overal in ons land wordt ingezet om de impact van de klimaatopwarming voor de huidige en toekomstige generaties, hier en elders, zoveel mogelijk te beperken.

 

Voornaam Naam - lijstnummer lijstnaam - Xe kandidaat - Europa - Federale verkiezingen - Regionale verkiezingen